Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych oraz towarów

Zobacz też:

Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych oraz towarów w ramach serwisu: www.tygodnikpowszechny.pl

wersja z dnia 5 listopada 2015 r.

Niniejszy „Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów” (dalej jako „Regulamin”) określa zasady zamawiania, korzystania i dokonywania opłat za Treści cyfrowe i towary (rzeczy) świadczone odpłatnie przez Dostawcę. Przed dokonaniem płatnego zamówienia, Użytkownik powinien się zapoznać z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisów dostępnego na http://powszechswiat.pl/regulamin-serwisu.

I. Informacje ogólne

 1. Płatne Treści cyfrowe i towary są świadczone przez Tygodnik Powszechny sp. z o.o., z  siedzibą w Krakowie, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, NIP: 6760056914, REGON: 50319302, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045152, telefon (12) 422 25 18, 422 23 11, 421 66 81, fax (12) 421 67 31, e-mail redakcja@tygodnik.com.pl (dalej jako: „Dostawcą”)
 2. Z Dostawcą można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanymi numerami telefonu:  (12) 422 25 18, 422 23 11, 421 66 81, lub faxu (12) 421 67 31, oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej kontakt@powszechswiat.pl . W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą. Nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.
 3. Przez „Treści cyfrowe” rozumie się dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności „Dostęp czasowy” oraz „Dostęp na artykuły”; treści cyfrowe zaznaczone są w „koszyku” ikoną tabletu.
 4. Przez „Towary” rozumie się papierowe wydania „Tygodnika powszechnego” dostarczane przez Dostawcę w ramach prenumeraty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

II. Rodzaje i zakres świadczonych Treści cyfrowych i towarów płatnych

 1. Treści cyfrowe  i Towary są świadczone wyłącznie w ramach strony www.tygodnikpowszechny.pl.
 2. Korzystanie i zamawianie płatnych Treści cyfrowych i Towarów jest możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy utworzyli Konto w Serwisie i spełniają wymagania techniczne określone w Regulaminie Serwisów (http://powszechswiat.pl/regulamin-serwisu). Utworzenie Konta jest bezpłatne.
 3. W ramach świadczenia przez Dostawcę płatnych Treści cyfrowych Użytkownik ma możliwość korzystania m.in. z:
  a) Dostępu czasowego – w ramach którego Użytkownik uzyskuje otwarty dostęp do wszystkich Artykułów przez czas na który wykupił dostęp;  
  b) Dostępu na artykuły – w ramach którego Użytkownik wykupuje pakiet punktów, które mogą być wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do poszczególnych Artykułów.

W ramach serwisu www.tygodnikpowszechny.pl można zamówić także Towary.

 1. Wykupienie danego rodzaju Dostępu jest możliwe po wejściu na podstronę, na którą Użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w odnośnik znajdujący się pod fragmentami poszczególnych Artykułów zamieszczonymi na stronie www.tygodnikpowszechny.pl lub poprzez kliknięcie w link „Zamów dostęp”. Zamówienie innych (niż Dostęp czasowy oraz Dostęp na artykuły) Treści cyfrowych następować będzie na odpowiednich podstronach serwisu www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdować się będzie ich szczegółowy opis, w tym – w przypadku Treści cyfrowych – funkcjonalności oraz interoperacyjności.
 2. Użytkownik ma możliwość wykupienia Dostępu czasowego na okresy czasu zdefiniowane przez Dostawcę, które będą wskazane na stronie umożliwiającej wykupienie Dostępu. Umowa o Dostęp czasowy zostaje wówczas zawarta na czas określony, w zależności od wybranej opcji.
 3. Dostęp czasowy jest uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt III poniżej.
 4. Po wykupieniu dostępu na artykuły, Użytkownik otrzyma wybrany pakiet punktów, które zostaną przypisane do jego Konta (po zarejestrowaniu płatności). Punkty można nabywać wyłącznie w ramach pakietów, które są wskazane na stronie umożliwiającej wykupienie Dostępu. Jeden punkt umożliwia dostęp do jednego Artykułu, niezależnie do długości lub daty pierwotnej publikacji Artykułu. Umowa jest zawarta na czas określony – do czasu wykorzystania punktów wykupionych w ramach Dostępu.
 5. Dostęp na artykuły jest uruchamiany wówczas gdy Użytkownik nie mógłby się zapoznać z danym Artykułem w ramach usług bezpłatnych. Uruchomienie dostępu następuje  poprzez wybór opcji „odblokuj artykuł” po wyświetleniu fragmentu danego Artykułu. Odblokowanie dostępu do Artykułu będzie możliwe od razu po wykupieniu Dostępu na artykuły i zarejestrowaniu płatności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt IV ust. 2 poniżej.
 6. Po odblokowaniu Artykułu zgodnie z ustępem powyższym, Użytkownikowi zostanie pobrany z Konta jeden punkt. Za pozostałe punkty Użytkownik może odblokowywać kolejne Artykuły.
 7. Wraz z uzyskaniem danego Dostępu zgodnie z ust. 6 i 8 powyżej, Użytkownik otrzyma status „otwarty” na zdefiniowany czas lub pulę punktów do wykorzystania. Po wykorzystaniu puli punktów w ramach Dostępu na artykuły, Użytkownik w dalszym ciągu będzie miał możliwość korzystania z odblokowanych Artykułów – raz odblokowany Artykuł pozostanie już dla niego otwarty i dostępny przez czas w jakim będzie posiadał konto w Serwisie.
 8. Dostępy (na artykuły lub czasowy) nie są wzajemnie wymienne. W przypadku gdy Użytkownik wykupi oba Dostępy, po zakończeniu Dostępu czasowego, będzie mógł wykorzystać Dostęp na artykuły. W przypadku gdy Użytkownik wykupi kolejny Dostęp czasowy, w czasie trwania już wykupionego, ulega on automatycznemu przedłużeniu o okres czasu odpowiadający długości kolejnego wykupionego dostępu.
 9. W przypadku innych (niż Dostęp na artykuły oraz Dostęp czasowy) Treści cyfrowych Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z nich w momencie zarejestrowania płatności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt IV ust. 2 poniżej. Przed zawarciem umowy, Użytkownik uzyska informacje w jaki sposób uzyska dostęp i będzie mógł skorzystać z Treści cyfrowych innych niż Dostęp na artykuły oraz Dostęp czasowy.
 10. W przypadku Towarów objętych prenumeratą wydania papierowego „Tygodnika Powszechnego” Dostawca zobowiązuje się dostarczyć poszczególne wydania w terminie i w sposób  wskazany w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu (Zasady prenumeraty wydania papierowego „Tygodnika Powszechnego” za pośrednictwem serwisu www.TygodnikPowszechny.pl; załącznik określa także koszt wysyłki).

III. Płatność

 1. Ceny za poszczególne rodzaje Treści cyfrowych oraz Towarów płatnych są wyszczególnione na podstronach umożliwiających ich zamówienie. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Użytkownik pozna całkowitą cenę za dany rodzaj dostępu przed wyrażeniem woli związania się umową.
 2. Po wybraniu określonej (płatnej) Treści cyfrowej lub Towaru, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę z podsumowaniem transakcji.   
 3. Zamówienie (płatnych) Treści cyfrowych lub Towarów uważa się za złożone i niepodlegające dalszym modyfikacjom, z chwilą zaznaczenia przez Użytkownika opcji "Zamawiam i płacę”. Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na adres e-mail podany w trakcie procedury tworzenia Konta. W momencie zaznaczenia opcji „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych (np. Dostęp czasowy lub Dostęp na artykuły) lub dostarczenie (sprzedaży) Towarów.
 4. Użytkownik musi także potwierdzić, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przed złożeniem zamówienia.
 5. Po zaznaczeniu opcji „Zamawiam i płacę” Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony na stronę partnera odpowiedzialnego za obsługę płatności. Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku wyboru płatności kartą – pięć dni). Brak zapłaty w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez e-mail. Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania zapłaty na adres e-mail podany w trakcie procedury tworzenia Konta
 6. Obsługa płatności jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zwaną dalej "Operatorem Płatności", prowadzącą serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem payu.pl.
 7. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności, dostępnym dla Użytkownika pod niniejszym linkiem oraz po przekierowaniu na stronę Operatora przed dokonaniem płatności.
 8. Płatność za pośrednictwem PayU jest jedyną akceptowaną formą zapłaty za Treści cyfrowe oraz Towary.

IV. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu konsumentem. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku Treści cyfrowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury ich zamawiania, Użytkownik może oświadczyć, iż wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do tych Treści natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, co spowoduje natychmiastowy dostęp do danych Treści cyfrowych i utratę prawa odstąpienia od umowy. Utrata prawa do odstąpienie dotyczyć będzie wyłącznie Treści cyfrowych.
 3. Jeżeli Użytkownik nie utraci prawa do odstąpienia od umowy (zgodnie z ust. 2 powyżej) lub umowa dotyczy innych niż Treści cyfrowe dóbr (Towarów) zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od:
 • objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

               - w zależności od tego który moment jest późniejszy;

 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1.  W celu skorzystania z prawa odstąpienia o którym mowa w ust. 3 powyżej, należy wysłać oświadczenie na adres Dostawcy, wskazany powyżej. Użytkownik może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy dostępnym w załączeniu (poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli umowa dotyczy Treści cyfrowych (w odniesieniu do których Użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w ust. 2 powyżej) oraz innych dóbr (Towarów) odstąpienie od umowy wywiera skutek względem tych innych dóbr.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 3 powyżej, umowę tę uważa się za niezawartą, zaś Dostawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Dostawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3.  Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Użytkownika, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli Dostawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy (Towarów) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dostawcę, Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz (Towar) Dostawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Dostawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Dostawca zgodził się je ponieść.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Dostawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne
 2. Reklamacje dotyczące świadczonych Treści cyfrowych i Towarów mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@powszechswiat.pl. Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.
 3. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane konieczne do identyfikacji Użytkownika, w tym jego adres.
 4. Dostawca rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas tworzenia konta lub pocztą na adres podany w reklamacji.
 5. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez spółkę Tygodnik Powszechny sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia Treści cyfrowych i Towarów poprzez stronę www.tygodnikpowszechny.pl, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisów oraz w celu marketingowym administratora danych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia ww. Treści cyfrowych lub towarów. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  a) jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
  c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Treści cyfrowych  lub Towarów w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Treści cyfrowych, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy.
 2. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom z 30 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy objętej zmienionym regulaminem w ciągu 30 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych Treści cyfrowych lub Towarów, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej umowy.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach wchodzących w skład Serwisu oraz w siedzibie Dostawcy wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 5. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisów dostępnego pod adresem http://powszechswiat.pl/regulamin-serwisu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 27 lutego 2015 r.
 8. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy;

Załącznik nr 2 - Zasady prenumeraty wydania papierowego „Tygodnika Powszechnego” za pośrednictwem serwisu www.TygodnikPowszechny.pl.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Tygodnik Powszechny sp. z o.o., z  siedzibą w Krakowie, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, NIP: 6760056914, REGON: 50319302, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045152, telefon (12) 422 25 18, 422 23 11, 421 66 81, fax (12) 421 67 31, e-mail redakcja@tygodnik.com.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/ o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik nr 2

Zasady prenumeraty wydania papierowego „Tygodnika Powszechnego” za pośrednictwem serwisu www.TygodnikPowszechny.pl

PRENUMERATĘ OFERUJEMY NA OKRES:

- kwartału: 13 nu­me­rów
- pół roku: 26 nu­me­rów
- roku: 52 nu­me­ry

 

Dzień nadania przesyłki, o którym mowa w niniejszym załączniku, odpowiadać będzie dniowi opublikowania danego numeru (wydania) Tygodnika Powszechnego.

Prenumerata rozpoczyna się od wydania opublikowanego nie wcześniej niż tydzień po zarejestrowaniu płatności i nie później niż 10 dni po tym dniu.

Koszt dostawy poszczególnych wydań Tygodnika Powszechnego dostarczanych w ramach prenumeraty ponosi Dostawcy.

 

WARIANT PRIORYTET i EKONOMICZNY (wcześniejsza nazwa: PREMIUM I STANDARD)

W przypadku prenumeraty krajowej:

- PRIORYTET (dawniej PREMIUM): Obsługą wysyłki prenumeraty priorytetowej „Tygodnika Powszechnego” zajmuje się firma Quad Graphics Europe Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą Tygodnika Powszechnego a Quad Graphics Europe Sp. z o.o. Wysyłka realizowana jest na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych pomiędzy Quad Graphics Europe Sp.  z o.o., a Pocztą Polską nr umowy 267407/W, przesyłka nierejestrowana priorytetowa D+1.
Deklarowany termin doręczenia przesyłki priorytetowej D+1 przez Pocztę Polską to następny dzień roboczy po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 15:00 (czas ten może ulec zmianie).

- EKONOMICZNA (dawniej STANDARD): Obsługą wysyłki  prenumeraty standard „Tygodnika Powszechnego” zajmuje się firma Quad Graphics  Europe Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą Tygodnika Powszechnego a Quad Graphics Europe Sp. z o.o. Wysyłka realizowana jest na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych pomiędzy Quad Graphics Europe Sp. z o.o., a firmą Speedmail Sp. Z o.o., umowa  nr 43/10/2013 oraz umowy z Pocztą Polską nr umowy 267407/W.
Deklarowany termin doręczenia prenumeraty krajowej standard D+3 to trzeci  dzień roboczy po dniu nadania.

W przypadku prenumeraty zagranicznej:

- PRIORYTET (dawniej PREMIUM (priorytetowa)): Obsługą wysyłki prenumeraty zagranicznej „Tygodnika Powszechnego” zajmuje się firma Quad Graphics Europe Sp. z o.o na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą Tygodnika Powszechnego a Quad Graphics Europe Sp. z o.o. Wysyłka realizowana jest na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych pomiędzy Quad Graphics Europe Sp. z o.o., a  firmą dystrybucyjną Spring Global Mail.
Deklarowany termin doręczenia przesyłki zagranicznej priorytetowej wynosi do 7 dni roboczych po dniu nadania dla Europy, a do 9 dni roboczych po dniu nadania dla reszty świata (czas ten może ulec zmianie).

- EKONOMICZNA (dawniej STANDARD): Obsługą wysyłki prenumeraty zagranicznej „Tygodnika Powszechnego” zajmuje się firma Quad Graphics Europe Sp. z o.o na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą Tygodnika Powszechnego a Quad Graphics Europe Sp. z o.o. Wysyłka realizowana jest na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych pomiędzy Quad Graphics Europe Sp. z o.o., a  firmą dystrybucyjną Spring Global Mail.
Deklarowany termin doręczenia przesyłki zagranicznej ekonomicznej wynosi do 15 dni roboczych po dniu nadania dla Europy, a do 20 dni roboczych po dniu nadania dla reszty świata (czas ten może ulec zmianie).

 

ORIENTACYJNY CZAS DOSTARCZENIA PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ PRIORYTETOWEJ I STANDARD DO NIEKTÓRYCH WYBRANYCH KRAJÓW:

AUSTRALIA

Ekonomiczna: 10-15 dni roboczych
Priorytet: 7-9 dni roboczych

AUSTRIA

Ekonomiczna: 5-7 dni roboczych
Priorytet: 3-5 dni roboczych

BELGIA

Ekonomiczna: 5-7 dni roboczych
Priorytet: 3-5 dni roboczych

BUŁGARIA

Ekonomiczna: 5-8 dni roboczych
Priorytet: 3-6 dni roboczych

KANADA

Ekonomiczna: 10-15 dni roboczych
Priorytet: 7-9 dni roboczych

DANIA

Ekonomiczna: 5-10 dni roboczych
Priorytet: 3-5 dni roboczych

FRANCJA

Ekonomiczna: 5-10 dni roboczych
Priorytet: 3-5 dni roboczych

NIEMCY

Ekonomiczna: 4-7 dni roboczych
Priorytet: 3-5 dni roboczych

WIELKA BRYTANIA

Ekonomiczna: 5-8 dni roboczych
Priorytet: 3-5 dni roboczych

WĘGRY

Ekonomiczna: 3-7 dni roboczych
Priorytet: 3-4 dni robocze

IRLANDIA

Ekonomiczna: 5-10 dni roboczych
Priorytet: 3-6 dni roboczych

WŁOCHY

Ekonomiczna: 7-11 dni roboczych
Priorytet: 3-6 dni roboczych

JAPONIA

Ekonomiczna: 15-20 dni roboczych
Priorytet: 7-9 dni roboczych

LUKSEMBURG

Ekonomiczna: 5-10 dni roboczych
Priorytet: 3-5 dni roboczych

HOLANDIA

Ekonomiczna: 4-8 dni roboczych
Priorytet: 2-5 dni roboczych

NORWEGIA

Ekonomiczna: 5-10 dni roboczych
Priorytet: 3-6 dni roboczych

SŁOWACJA

Ekonomiczna: 4-7 dni roboczych
Priorytet: 3-5 dni roboczych

SZWECJA

Ekonomiczna: 5-10 dni roboczych
Priorytet: 3-6 dni roboczych

SZWAJCARIA

Ekonomiczna: 6-12 dni roboczych
Priorytet: 3-6 dni roboczych

UKRAINA

Ekonomiczna: 10-15 dni roboczych
Priorytet: 4-7 dni roboczych

USA

Ekonomiczna: 10-15 dni roboczych
Priorytet: 7-9 dni roboczych

 

OBSZARY CENNIKOWE PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ:

A: Europa, Cypr, Rosja, Izrael
B: Ameryka Północna i Afryka
C: Ameryka Środkowa i Południowa, Azja
D: Australia i Oceania

Zamówiona prenumerata będzie dostarczana wyłącznie, gdy kraj wskazany przez nabywcę w adresie dostawy znajduje się w regionie zgodnym z opisem zamówienia. W przypadku, gdy nabywca w swoim zamówieniu wskaże kraj dostawy, który znajduje się w innym regionie niż ten wskazany w opisie, prenumerata taka nie będzie mogła być zrealizowana. „Tygodnik Powszechny” w takim przypadku zwróci się do użytkownika w celu wyjaśnienia rozbieżności.

 

PIERWSZY NUMER wysyłamy w ciągu 10 dni od opłacenia zamówienia.

 

ZAMÓWIENIE:

Dokonując zamówienia należy w polu DANE DOSTAWY podać imię i nazwisko oraz adres, pod który ma być dostarczana prenumerata.

Dane oso­bo­we po­da­ne przy zamówieniu będą prze­twa­rza­ne przez Ty­go­dnik Po­wszech­ny sp. z o. o. w celu wy­ko­na­nia umowy pre­nu­me­ra­ty oraz we wła­snym celu mar­ke­tin­go­wym. Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, ale ko­niecz­ne do zwar­cia umowy pre­nu­me­ra­ty. Oso­bie, któ­rej dane do­ty­czą, przy­słu­gu­je prawo do­stę­pu do tre­ści da­nych i prawo po­pra­wia­nia da­nych.

ZOBACZ TAKŻE politykę prywatności i zasady ochrony danych osobowych w serwisie www.TygodnikPowszechny.pl

POBIERZ szczegółowy cennik prenumeraty papierowego wydania "Tygodnika Powszechnego"

KONTAKT W SPRAWIE PRENUMERATY:

Jo­an­na Ma­zur-Po­lań­ska
tel. (12) 431 26 83
kom. 668 479 075
e-ma­il: pre­nu­me­ra­ta@​ty­go­dnik.​com.​pl