Regulamin serwisu

Zobacz też:

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
wraz z polityką prywatności

Wersja ogłoszona 20 września 2022 r.
obowiązuje od 12 października 2022 r.

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin Serwisów”) określa zasady dostępu, prywatności oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisów internetowych (dalej jako: „Serwis”) prowadzonych przez Usługodawcę. Zanim się zalogujesz lub utworzysz nowe konto powinieneś zapoznać się z jego aktualnym brzmieniem.

I. Informacje ogólne

 1. Serwis jest prowadzony przez TYGODNIK POWSZECHNY SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1C / LU 3-4, 30-314 Kraków, NIP: 6760056914, REGON: 350319302, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045152, wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 1 666 000,00 zł; telefon (12) 422 25 18, 422 23 11, fax (12) 421 67 31, e-mail redakcja@tygodnik.com.pl
 2. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanymi numerami telefonu: (12) 4222518, 4222311, fax (12) 4216731 oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej kontakt@powszechswiat.pl. Preferowana komunikacja prowadzona jest przez adres poczty elektronicznej. W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą. Nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.

II. Definicje

Regulamin Serwisów – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin Serwisów jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dostępny na  https://powszechswiat.pl/regulamin-serwisu

Serwis – łączna nazwa obejmująca stronę www.tygodnikpowszechny.pl oraz służącą do logowania do niej stronę www.powszechswiat.pl.

Usługodawca lub Dostawca (płatnych) treści cyfrowych oraz towarów – TYGODNIK POWSZECHNY SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1C / LU 3-4, świadczący Usługi bezpłatne za pośrednictwem Serwisu oraz dostarczający płatne Treści cyfrowe (m.in. Dostęp czasowy) oraz towary, w ramach strony www.tygodnikpowszechny.pl w oparciu o regulamin: Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Serwisów.

Użytkownik – pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, korzystająca z wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę.

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył konto w Serwisie, uzyskując unikalny login i hasło, posiadający dostęp do Usług zamkniętych po zalogowaniu się.

Konsument – Użytkownik (w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego) będący osobą fizyczną dokonujący poprzez Serwis czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługi – wszelkie dostępne w Serwisie usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Usługi otwarte – usługi bezpłatne, dostępne na rzecz Użytkowników po wejściu na którąkolwiek ze stron internetowych wchodzących w skład Serwisu, bez konieczności utworzenia konta.

Usługi zamknięte – usługi dostępne na poszczególnych stronach www dla Użytkowników, którzy utworzyli konto w Serwisie.

Usługi bezpłatne – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników nieodpłatnie.

Płatne Treści cyfrowe (m. in. Dostęp czasowy) – niektóre usługi zamknięte świadczone za pośrednictwem strony www.tygodnikpowszechny.pl, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów, do których w nieuregulowanym tam zakresie zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu Serwisów. 

Konto – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla Użytkowników bezpłatnie, dający im możliwość korzystania z Usług zamkniętych.

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały wideo, materiały multimedialne, fragmenty artykułów i inne, udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie w ramach świadczonych usług.

Artykuły – stanowiące pewną wyodrębnioną całość, wypowiedzi publicystyczne zamieszczane w Serwisie.

 

III. Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług bezpłatnych:

a) w ramach usług otwartych - zapoznawać się z wybranymi Materiałami udostępnionymi przez Usługodawcę w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym poprzez wszelkie strony internetowe wchodzące w skład Serwisu;

b) w ramach usług zamkniętych – zapoznawać się z artykułami udostępnionymi do korzystania przez Usługodawcę (ilość tych artykułów będzie ustalał Usługodawca ze względu na poczytność określonych tekstów, wyraźnie informując o tym Użytkowników poprzez strony www Serwisu), zapisywać teksty do przeczytania na później, dostawać wiadomości o ważnych wydarzeniach, które organizuje Usługodawca.

 1. W ramach strony www.tygodnikpowszechny.pl, stanowiącej część Serwisu, Użytkownik ma możliwość korzystania także z Płatnych Treści cyfrowych - Dostęp czasowy, szczegółowo opisanych w Regulaminie świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów.  Do kwestii nieuregulowanych Regulaminem świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu Serwisów.

IV. Zasady korzystania z Serwisu i czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy

 1. Użytkownicy mają możliwość:
 • korzystania z Serwisu bez utworzenia konta i logowania w ramach Usług otwartych;
 • utworzenia konta za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie i logowania się z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas procesu tworzenia konta;
 • Zalogowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisu Facebook.
 1. Utworzenie konta w Serwisie następuje za pośrednictwem strony www.powszechswiat.pl poprzez wprowadzenie do formularza tworzenia konta danych Użytkownika takich jak: nazwa Użytkownika i adres e-mail. Użytkownik może wejść na stronę www.powszechswiat.pl bezpośrednio lub zostać na nią przekierowany poprzez kliknięcie w przycisk „Zaloguj się”, znajdujący się na górze poszczególnych stron wchodzących w skład Serwisu.
 2. Po utworzeniu konta w Serwisie zgodnie z ust. 2 powyżej, Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną (potwierdzenie możliwości korzystania z Serwisu) na podany adres e-mail.
 3. Wiadomość powitalna będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, niniejszy Regulamin oraz odnośnik, w który należy kliknąć lub skopiować go w pole adresu przeglądarki.  Odnośnik przeniesie Użytkownika do strony www.powszechswiat.pl, gdzie będzie mógł ustawić własne hasło. Odnośnik może zostać użyty tylko raz.
 4. Po ustawieniu hasła Użytkownik będzie mógł zalogować się do Serwisu, poprzez kliknięcie w przycisk „Zaloguj się” na górze strony i wpisanie nazwy Użytkownika i hasła ustawionego zgodnie z ust. 4 powyżej.
 5. Na podany w trakcie tworzenia konta adres e-mail będą przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu (w tym warunki umów). Wprowadzenie adresu e-mail jest dobrowolne ale konieczne celem prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem stron serwisów (w tym przesyłania warunków umów). Adres nie jest udostępniany publicznie.

V. Warunki świadczenia usług

 1. Umowa o świadczenie usług jest zawierana na czas nieokreślony pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, a pierwsze logowanie Użytkownika do Serwisu wymaga zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającym poprawność jego działania i w zakresie świadczonych usług ponosi odpowiedzialność za jego poprawne działanie.
 3. Usługodawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.
 4. Usługodawca wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam niestanowiących komunikacji marketingowej produktów i usług Usługodawcy – w szczególności oznaczonych odpowiednio słowami „autopromocja”. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji na temat niezgodności reklamy zamieszczonej w Serwisie z prawem lub dobrymi obyczajami Usługodawca uniemożliwi dostęp do takiej reklamy poprzez jej usunięcie. Użytkownik może zgłosić nadużycie w tym zakresie na adres e-mail kontakt@powszechswiat.pl
 6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.
 7. Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami prawa, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Usługodawcy innych Użytkowników lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz wszelkich innych treści nawołujących do przemocy, nienawiści, zawierających treści  pornograficzne, , wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i innych tego rodzaju.
 8. Użytkownik jest także zobowiązany do niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spamu), kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie,  korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie danych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu innym Użytkownikom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich Materiałów i Artykułów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie do użytku prywatnego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystanie Materiałów w sposób wykraczający poza zakres niniejszego przepisu wymaga zgody podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich oraz praw pokrewnych, a jej brak może skutkować pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności w myśl przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Udostępnienie Materiałów osobom niebędącym osobami bliskimi, w tym umieszczenie ich w Internecie w sposób zapewniający dostęp nieograniczonego kręgu odbiorców jest zabronione. Szczegółowe kwestie korzystania z Materiałów i Artykułów reguluje Nota Wydawnicza, która dostępna jest pod adresem   https://www.tygodnikpowszechny.pl/nota-wydawnicza
 10. W przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik narusza postanowienia określone w punktach powyższych , Usługodawca jest upoważniony, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,  do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, a także do podjęcia wszelkich działań mających na celu naprawienie poniesionej w związku z tym szkody.
 11. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 12. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

VI. (wykreślony w ramach aktualizacji regulaminu z 12 stycznia 2022 r.

VII. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania aktualnych wersji wybranej przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge, Safari obsługujących CSS i Java Script
b) dostęp do Internetu
c) przeglądarka musi akceptować pliki cookies

 1. Korzystanie przez Użytkownika usług zamkniętych jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej umożliwiającego utworzenie konta w Serwisie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Serwisu, jeżeli sprzęt komputerowy i oprogramowanie Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Usługodawcy.
 4. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu i świadczonych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@powszechswiat.pl. Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.
 2. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane konieczne do identyfikacji Użytkownika, w tym jego adres.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas tworzenia konta lub pocztą na adres podany w reklamacji.
 4. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl 

 

IX. Polityka prywatności

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania i przetwarzania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone dane Użytkownika do formularza.
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez Administratora.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu wypełnianego w trakcie procedury tworzenia Konta. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. Użytkownicy będą mogli opcjonalnie wypełnić na swoim Koncie dodatkową metrykę demograficzną, wykorzystywaną do celów statystycznych.
 3. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 5. Użytkownik po zalogowaniu się na swoim koncie może w łatwy sposób zmienić swoje dane, w tym je zaktualizować lub skutecznie usunąć.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca współpracuje.
 7. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Usługodawca.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b) monitorowania treści, które Użytkownik już odwiedził, aby w stosownym momencie uruchomić paywall;
  c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  d) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 10. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 11. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 12. Ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www wchodzących w skład Serwisu. W przypadku wyłączenia plików cookies niemożliwe będzie korzystanie z Usług zamkniętych oraz indywidualnych ustawień Użytkownika.
 13. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być przez współpracujących z Usługodawcą zewnętrznych dostawców, tj. AddThis (dostarczany przez Oracle Inc.), Adobe Fonts ( dostarczany przez Adobe Inc. Lub inny podmiot z nim powiązany), Facebook (dostarczany przez Meta Inc. lub inny podmiot z nim powiązany), FaniPay (dostarczany przez Fundację FaniMani), Google Analitics, Google AdWords, Google Tag Manager (dostarczane przez Google LLC lub podmioty z nimi powiązane), Hotjar ( dostarczony przez Hotjar Limited), Twitter (dostarczany przez Twitter Inc.), SalesManago (dostarczany przez Benhauer Sp. z o.o. lub inny podmiot z nim powiązany).
 14. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, które wymienione zostały w pkt. 14.
 15. Pliki cookie służą do zbierania informacji, rekomendacji treści monitorowania ruchu w Serwisie oraz do zarządzania emisją reklam. Podmioty trzecie, w tym również dostawcy wskazanych technologii, mogą wykorzystywać cookies do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisu i innych miejsc w internecie oraz używać ich m.in. do świadczenia usług pomiarów i dostawania reklam do potrzeb i zainteresowań Użytkowników Serwisu.
 16. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 17. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 18. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 19. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a) czas nadejścia zapytania
  b) czas wysłania odpowiedzi,
  c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
  g) informacje o adresie IP.
 20.  Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 21. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Tygodnik Powszechny sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Dworskiej 1C / LU 3-4, 30-314.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia usług poprzez strony Serwisu, zgodnie z treścią Regulaminu Serwisów dostępnego pod adresem: https://powszechswiat.pl/regulamin-serwisu, przez czas niezbędny do realizacji tych usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia ww. usług. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również w celu marketingowym Usługodawcy.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Informujemy również o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 4. Usługodawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 5. W ramach Serwisu tworzone są kopii zapasowych (backup), których okres przechowywania wynosi 1 miesiąc.
 6. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym realizacji praw Użytkownika wskazanych w pkt 3 powyżej, można się kontaktować z Inspektorem danych osobowych (Anna Dziurdzikowska) pod adresem mailowym: iod@tygodnik.com.pl.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług bezpłatnych poprzez usunięcie Konta założonego w Serwisie.
 2. Usunięcie z bazy danych informacji o Użytkowniku następuję bezpośrednio po zarejestrowaniu przez Usługobiorcę przesłanej rezygnacji, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Oświadczenie wyrażające wolę usunięcia Konta Użytkownik może złożyć drogą mailową przesyłając je na adres kontakt@powszechswiat.pl. Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia rezygnacji i usunięcia Konta na adres e-mail podany w trakcie procedury tworzenia Konta.
 4. Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 5. Usługodawca ma także prawo wypowiedzieć umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia, przy zachowaniu wymogów wynikających z Kodeksu cywilnego i z przyczyn wskazanych w ust. 6 poniżej
 6. Prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy o świadczenie Płatnych Treści cyfrowych - dostęp czasowy zostało uregulowane w Regulaminie świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.

 1. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom, w tym na wszystkich stronach internetowych wchodzących w skład Serwisu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu w ciągu 14 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 6 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych Usług, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej Umowy.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach wchodzących w skład Serwisu oraz w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 12 października 2022 r.